Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mandoka (versie 4-17)

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “Mandoka” wordt in deze voorwaarden verstaan de VOF Mandoka, gevestigd en kantoorhoudende aan Betonstraat 15, 8263 BL Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05051187. BTW-nr. NL803281341B01 en telefoonnr. +31 (0)6-53562952

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die een overeenkomst aangaat met Mandoka, waarbij Mandoka leverancier is of verkoper of dienstverlener, of anderszins.

1.3 Onder “Product” wordt in deze voorwaarden verstaan hetgeen Mandoka verkoopt, alsmede diensten zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.

1.4 Onder “Consument” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mandoka en op overeenkomsten, gesloten tussen Mandoka en de afnemer, alsook het aanvaarden van opdrachten en het verrichten van diensten door Mandoka.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer van Mandoka, alsmede de algemene voorwaarden van andere partijen waarmee Mandoka een overeenkomst aangaat, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Mandoka uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en hebben uitsluitend betrekking op die betreffende overeenkomst.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Ieder door Mandoka gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Aan mondelinge of telefonische aanbiedingen is Mandoka niet gebonden. Aanbiedingen op de website of anderszins zijn vrijblijvend.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Mandoka gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze niet bindend ten aanzien van constructie en de uitvoering van de te leveren producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mandoka niet.

3.4 Ieder aanbod is niet langer dan 30 dagen geldig. Ieder aanbod komt na 30 dagen te vervallen tenzij Mandoka uitdrukkelijk laat weten dat zij het aanbod na het verstrijken van de termijn nog langer gestand wenst te doen. Ieder aanbod kan door Mandoka op elk moment door Mandoka worden ingetrokken.

3.5 Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, komt eerst tot stand door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Mandoka ondertekende bevestiging.

3.6 Een schriftelijke door Mandoka ondertekende bevestiging geldt als een volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de afnemer binnen vier kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Mandoka kenbaar heeft gemaakt.

3.7 Als afnemer aan Mandoka gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Mandoka uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.

 

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Mandoka de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

4.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Mandoka ongeacht of aan Mandoka voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mandoka niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Afnemer is aan Mandoka per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3. Afnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Mandoka gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan Mandoka een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

5.1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Mandoka krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

5.2. Afnemer vrijwaart Mandoka voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door afnemer gekochte artikelen en producten. Hetzelfde geldt ten aanzien van aan afnemer verstrekte adviezen, tekeningen, materialen, berekeningen en dergelijke.

 

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, inclusief B.T.W. en gebaseerd op levering Ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2010).

6.2 De kosten van inlading, vervoer en uitlading van de zaken alsmede de eventuele emballagekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden indien Mandoka tot inlading, vervoer en uitlading alsmede emballage van de zaak gehouden is, afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.

6.3 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is Mandoka gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.

6.4 De afnemer is verplicht aan Mandoka, op diens verzoek, het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover Mandoka die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

6.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mandoka niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 7: Inschakeling derden

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mandoka het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Mandoka.

 

Artikel 8: Levering / Montage / Installatie

8.1 De opgegeven levertijden, montage- installatie- en/of reparatieduur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de aflevering, montage, installatie en/of reparatie dient Mandoka schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Mandoka een redelijke termijn, van minimaal drie weken, te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

8.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen Ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2010). Ook indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen, zijn de verkochte Producten Ex Works voor rekening en risico van de afnemer.

8.3 De afnemer is jegens Mandoka verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Schade en kosten die ontstaan doordat afnemer hieraan niet heeft voldaan, zijn volledig voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1. Mandoka heeft, zonder rechterlijke tussenkomst, het recht de nakoming van verplichtingen van Mandoka op te schorten indien Mandoka door overmacht tijdelijk is verhinderd contractuele verplichtingen jegens afnemer of anderen na te komen.

9.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door Mandoka ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, ziekte van één van vennoten, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3. Mandoka is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Afnemer en Mandoka kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

9.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

9.5. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 10: Vergunningen c.a.

10.1. Afnemer moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen op orde zijn.

10.2. Eventuele kosten van plaatsing, aansluiting, c.a., hoe ook genaamd ook, komen voor rekening van afnemer.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Mandoka, dan wel iedere verplichting van Mandoka tot betaling van schadevergoeding, op grond van welke wettelijke of contractuele grondslag dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartegen Mandoka uit hoofde van een door of ten behoeve van Mandoka gesloten verzekering verzekerd is. Een verplichting tot schadevergoeding is dan ook nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door de betreffende verzekeraar wordt uitbetaald.

11.2. Indien artikel 11.1 om wat voor reden dan ook niet van toepassing is, geldt dat aansprakelijkheid van Mandoka beperkt is tot een bedrag van € 2.500. Indien de koopovereenkomst of de factuurwaarde tussen Mandoka en afnemer een hoger bedrag betreft dan € 2.500, geldt dit hogere bedrag met als maximum de factuurwaarde, met als absoluut maximum een bedrag van € 15.000. Partijen hebben daarmee in aanmerking genomen en nemen zulks als vaststaand aan, dat er sprake kan zijn van een scheve verhouding tussen bijvoorbeeld de koopprijs enerzijds en de mogelijke gevolgen van een eventuele toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Mandoka anderzijds. Mede in dit kader wijst Mandoka erop dat koper de mogelijkheid heeft om zelf verzekerin-gen af te sluiten voor schade. Iedere afnemer is daartoe jegens Mandoka gehouden.

11.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde inkomsten, transportkosten, reis- en verblijfkosten en kosten veroorzaakt door ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van een werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

11.4. Mandoka is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die de afnemer deponeert in producten of machines die Mandoka heeft geleverd. Mandoka is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verwerking van materialen. Het invoeren door afnemer van materialen in machines / producten die Mandoka geleverd heeft geschiedt op risico van afnemer. Afnemer heeft een eigen onderzoeksplicht om te verwerken materiaal te controleren op geschiktheid voor verwerking in het betreffende product.

11.5. Afnemer vrijwaart Mandoka voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid.

11.6. Mandoka is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van gekochte producten. Mandoka is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die met door Mandoka geleverde producten worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van ongebruikte grondstoffen zoals zaagsel, houtsnippers, of andere zaken die verwerkt worden. Schade die wordt veroorzaakt door een te grote invoer van materialen zoals houtsnippers, of invoer van te harde of te grove materialen, wordt niet vergoed.

11.7. Mandoka is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van door Mandoka geleverde producten. Bij het product is een handleiding geleverd. Overtreding van deze handleiding leidt tot uitsluiting van iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Mandoka.

11.8. Mandoka waarschuwt gebruikers van de producten van Mandoka. De geleverde producten dienen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden gebruikt. Zo mogen de pelletmachines en andere machines die Mandoka heeft geleverd niet worden gebruikt door of in aanwezigheid van kinderen en/of zwakkeren. Ingeval koper desalniettemin kinderen of zwakkeren met een machine laat werken, dient zulks te geschieden onder begeleiding. De begeleider is in dat geval voor eventuele schade aansprakelijk. Afnemer vrijwaart Mandoka ter zake.

 

Artikel 12: Garantie en overige aanspraken

12.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is iedere garantie beperkt tot een periode van twaalf maanden, ingaande de dag na oplevering, dan wel ingaande de dag na afgifte van het gekochte. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

12.2 Bij gebruik van producten buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of aan alle voorwaarden die bijvoorbeeld van overheidswege worden gesteld, wordt voldaan. De afnemer dient aldaar zelf te controleren of het product geschikt is voor gebruik.

12.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Mandoka de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of afnemer crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest Mandoka voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.

12.4. Ingeval van defecten, breuken of anderszins kan Mandoka besluiten tot herstel of vervanging, doch dan dient de afnemer eerst de desbetreffende materialen of onderdelen toe te zenden aan Mandoka.

12.5. Voor rekening van afnemer komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten.

12.6. Afnemer moet Mandoka in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

12.7. Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Mandoka heeft voldaan.

12.8. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn of kunnen zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of door derden;

- het niet stipt nakomen van de door Mandoka verstrekte bedieningsvoorschriften;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door afnemer;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen.

Afnemer heeft een eigen onderzoeksplicht om te verwerken materiaal te controleren op geschiktheid voor verwerking in het betreffende product.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

- de as van de roller. De as van de roller kan breken of buigen en is bestemd om te breken of te buigen daar waar ondeugdelijke materialen worden ingevoerd in het product, of als er te veel druk op de as wordt gezet. Breuk of verbuiging van de as van de roller wordt geacht het gevolg te zijn van de invoer van ondeugdelijke materialen, een te grote hoeveelheid materialen, of te harde, en/of te grote materialen;

- het keuren en repareren van zaken van afnemer;

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

12.9. Het bepaalde in de leden 2 t/m 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 12.10. Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

 

Artikel 13: Klachtplicht

13.1 De afnemer is gehouden het product bij levering terstond te inspecteren en vast te stellen of de producten waarneembaar in orde en in overeenstemming met de gedane bestelling zijn. Indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering (dan Ex Works als bedoeld in de Incoterms 2010) zijn overeengekomen, is afnemer gehouden de producten vóór transport bij Mandoka te inspecteren. Mandoka zal hiertoe, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan de afnemer of een door de afnemer, na overleg met Mandoka, ingeschakelde onafhankelijke derde. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt, wordt het product geacht zonder gebreken te zijn op het moment van levering.

13.2 De afnemer aanvaardt het product met alle zichtbare en onzichtbare gebreken behoudens het in dit artikel 13 bepaalde.

13.3 Indien de door Mandoka geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer op straffe van verval van recht gehouden Mandoka daarvan terstond bij levering op de hoogte te stellen en de gebreken te vermelden op het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. werkbon. Het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. de werkbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van het geleverde.

13.4. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Mandoka heeft geklaagd.

 

Artikel 14: Betaling

14.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Mandoka of op een door Mandoka aan te wijzen rekening.

14.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant of met pin; b. in alle overige gevallen vooraf per bankoverschrijving.

14.3. Als afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van Mandoka om inbetalinggeving.

14.4. Het recht van afnemer om zijn vorderingen op Mandoka te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Mandoka.

14.5. Ongeacht of Mandoka de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;

d. afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

14.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is afnemer direct rente aan Mandoka verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

14.7. Aan Mandoka komt te allen tijde verrekeningsbevoegdheid toe. Die verrekeningsbevoegdheid strekt zich uit ten aanzien van aan afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen gerekend die tot dezelfde groep behoren van afnemer, alles in de zin van art. 2:24b BW, alsmede een deelneming in de zin van art. 2:24c BW

14.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeenge-komen betalingstermijn is afnemer aan Mandoka alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 3.000,- 15% over het meerdere tot € 6.000,- 10% over het meerdere tot € 15.000,- 8% over het meerdere tot € 60.000,- 5% over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

14.9. Als Mandoka in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van afnemer.

 

Artikel 15: Zekerheden

15.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op eerste verzoek van Mandoka een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Mandoka heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op afnemer te verhalen.

15.2. Mandoka blijft eigenaar van geleverde producten zolang afnemer:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

15.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze niet bezwaren of vervreemden.

15.4. Nadat Mandoka zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Afnemer is verplicht daartoe alle medewerking verlenen. Afnemer machtigt in dit kader onherroepelijk Mandoka goederen die eigendom zijn van Mandoka retour te halen.

 

Artikel 16: Consumentenkoop op afstand

16.1 Ingeval van consumentenkoop geldt het volgende. Een consument die op afstand/via elektronische weg producten koopt of aanschaft heeft in beginsel de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Ingeval een consument/koper gebruik wil maken van het recht van ontbinding, dient de koper het gekochte product in originele verpakking en ongebruikt te retourneren aan Mandoka. De wettelijke bedenktijd is uitdrukkelijk niet bestemd voor proefdraaien van machines of gebruik van machines. Ingeval van proefdraaien of gebruik van producten vervalt het recht van ontbinding. Voor zover rechtens komt vast te staan dat in een dergelijk geval het recht van ontbinding niet is komen te vervallen, geldt in geval van ontbinding een schadevergoedingsverplichting voor de consument jegens Mandoka ter hoogte van 50% van de factuurwaarde. Kosten van eventuele retourzending komen voor rekening van de consument.

16.2 Mandoka behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst op afstand of via elektronische weg te aanvaarden of te weigeren.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3. De rechtbank Overijssel, vestiging Zwolle, is mede bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Mandoka en afnemer, tenzij zulks strijdig is met dwingend recht.

17.4 Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal, dan is, in geval van geschillen, de Nederlandse versie leidend.